กระบี่ หมู่เกาะพีพี เขื่อนเชี่ยวหลาน

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ชมความงดงามของ อ่าวมาหยา เกาะพีพี สัมผัสสระน้ำกลางป่าเขานอจู้จี้ ที่มีสีเขียวดุจมรกต ชมเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือ ชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงาม จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย"

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S3

ชมความงดงามของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด THE BEACH ดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวโล๊ะซามะ สัมผัสสระน้ำกลางป่าเขานอจู้จี้ ที่มีสีเขียวดุจมรกต ชมเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือ ชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายจนกลายเป็นที่กล่าวขานสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย

เดินทาง โปรดสอบถาม กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – กระบี่

18.00 น.                  สมาชิกพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกด้านสัมภาระ

19.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  พร้อมบริการอาหารเย็น(1) (แบบกล่อง)

วันที่สอง : หมู่เกาะเกาะพีพี – ทะเลใน – อ่าวโละซามะ – อ่าวมาหยา – เกาะไม้ไผ่

07.00 น.                  ถึงกระบี่ รับประทานอาหารเช้าพื้นเมือง (2) ประเภทติ่มซำ

09.00 น.                  ลงเรือ SPEED BOAT เดินทางสู่ เกาะ พีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านชมความงดงามของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด THE BEACH ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและสนุกสนานกับการเล่นน้ำ นำท่านดำน้ำชมปะการังที่อ่าวโล๊ะซามะ ชมปลาตัวโตๆหลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย ชมทะเลใน ( LAGOON ) หรือ ปิเละ พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ชม ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ห้องอาหารพีพี ปริ้นเซส รีสอร์ท บนเกาะพีพีดอน หลังอาหารเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย ช่วงบ่าย นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

อ่าวมาหยา

อ่าวมาหยา

17.00 น.                  นำท่านเข้าที่พัก ณ KRABI SUCCESS BEACH RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : สระมรกต – น้ำตกร้อน – วัดถ้ำเสือ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้าที่รงแรม (5) จากนั้นเดินทางสู่ สระมรกต อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สระน้ำใสสวยสีมรกตใจ

กลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อนแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่

ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่นสลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง

สระมรกต

สระมรกต

 

น้ำตกร้อน

น้ำตกร้อน

 

12.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.                  เดินทางสู่วัดถ้ำเสือ ที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อจำเนียร นำท่านสักการะขอพรจาก”เจ้าแม่กวนอิม”ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดกราบไหว้”พระพุทธรูปหยกขาว”ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ”พระพุทธบาทจำลอง” เสริมสร้างสิริมงคล นอกจากนี้ที่นี่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท่านสามารถแวะทักทายและนำอาหารให้ฝูงลิงเหล่านี้ได้

16.00 น.                  เดินทางกลับสู่ที่พักให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับบรรยากาศความสวยงานของทะเลบริเวณชายหาดอ่าวนาง

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : เขื่อนเชี่ยวหลาน – พระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                  Check Out ออกจากที่พัก แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองกระบี่ ออกเดินทางศุ่เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  นำท่านชม เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร นำทุกท่านล่องเรือ ชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบายจนกลายเป็นที่กล่าวขานสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย

กุ้ยหลินเมืองไทย

กุ้ยหลินเมืองไทย

16.30 น.                  นำท่านสักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา

18.00 น.                  รับประทานอาหารที่เย็นที่ ร้านพลับพลาซีฟู้ด(10) ริมชายทะเลไชยา  หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า : กรุงเทพฯ

05.00 น.             ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

**************************

อัตราค่าบริการ      ติดต่อสอบถาม

ราคานี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าเรือ SPEED BOAT ทัวร์ทะเลกระบี่  - ค่าล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน  - ค่าที่พัก  2  คืน                                           – ค่าอาหาร 10 มื้อ  - ค่ามัคคุเทศก์  - ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ( ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ )

ราคานี้ไม่รวม    – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

สิ่งที่ควรเตรียม   กล้องถ่ายรูป, แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, ยาประจำตัว, เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ, รองเท้าสวมใส่สบาย

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว —- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 คน บริษัทฯ จะจัดการเดินทางโดยรถตู้ VIP

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>