กระบี่ 3 วัน 2 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : ราคา 10,900.-

วันที่ : มิถุนายน - กันยายน 61
เที่ยวทะเลกระบี่ สัมผัสทะเลสวย
เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ทะเลแหวก
สระมรกต น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน

Download :

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ มิ.ย. – ก.ย. 61

วันแรก กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06.40 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910
07.45 น. ถึงจังหวัดกระบี่ รถตู้รอรับท่าน เก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)(1)หลังอาหารออกเดินทาง สู่ อ.คลองท่อม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง
17.00 น. นำท่านเข้าพัก โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าห้องพักอิสระ ตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็น (3) ณ.ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าพัก ตามอัธยาศัย

วันที่สอง กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – ดำน้ำดูปะการัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)หลังอาหารออกเดินทางลงเรือ
09.00 น. นำท่าน ลงเรือสปีดโบ๊ดท่องทะเลกระบี่ สัมผัสความงามของท้องทะเลกระบี่ ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในโลกหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย ชมสันทราย หรือ “ทะเลแหวก” ที่ทอดยาวเชื่อมระหว่างเกาะไก่และ เกาะทับ ดำน้ำดูปะการังที่บริเวณ เกาะไก่ เพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเล และสัมผัสฝูงปลามากมายหลากสีสันสวยงามบริการอาหารกลางวัน(5) (แบบปิกนิก) บนเกาะปอดะ หลังอาหาร เดินเล่นบนชายหาด เล่นน้ำทะเล สนุกสนาน กับฝูงปลานานาชนิด ชมถ้ำพระนาง ชมการปีนหน้าผาที่หาดไร่เลย์ สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองกระบี่ (อิสระอาหารเย็น) ได้เวลานำท่านกลับเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม กระบี่ – วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ลานปูดำ – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารเก็สัมภาระออกเดินทาง หาซื้อของฝากจาก เมืองกระบี่ ณ.ร้านจี้ออ
10.00 น. เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อจำเนียร นำท่านสักการะขอพรจาก”เจ้าแม่กวนอิม”ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดกราบไหว้”พระพุทธรูปหยกขาว”ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ”พระพุทธบาทจำลอง” เสริมสร้างสิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านนั่งเรือชมสัญลักษณ์ ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำเป็นเขาหินปูนสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งเรียงรายขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ โดดเด่น สวยงาม และดูมีเรื่องราว หลังจากนั้นถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ณ.ลานปูดำ ได้เวลนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.50น. เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ DD 7915
19.15น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

***********************************

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ยาประจำตัวท่าน ชุดลงเล่นน้ำทะเล (ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาวไม่อมน้ำ เพื่อป้องกันแดด)
รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่10,900 บาท พักเดี่ยว 1,800 บาท

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 24-26 มิ.ย. 61
วันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 ก.ค. 61
วันที่ 5-7/19-21/26-28 ส.ค. 61
วันที่ 2-4/9-11/16-18/23-25 ก.ย. 61

อัตราค่าบริการนี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ – กรุงเทพฯ
- ค่ารถตู้ VIP
- ค่าที่พักที่ กระบี่ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหารตามโปรแกรม
- ค่าเรือนำเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>