ตรัง เมืองต้องห้าม…พลาด

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ตรัง เมืองต้องห้าม...พลาด มหัศจรรย์ถ้ำมรกต สักการะพระนอนทรงเทริดโนราห์ สูดโอโซนจากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

ตรัง เมืองต้องห้าม…พลาด มหัศจรรย์ถ้ำมรกต สักการะพระนอนทรงเทริดโนราห์ สูดโอโซนจากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

ไม่ไปไม่ได้แล้ว…บินนกแอร์ เหลือเชื่อ!!! 

รายละเอียดไฮไลท์: PHD-S2F

การเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วัดภูเขาทอง

05.30 น.                 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้า หน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

07.20 น.               เหินฟ้าสู่จังหวัดตรัง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7400

08.40 น.               ถึงจังหวัดตรัง พาทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้าพื้นเมืองตรัง ณ ร้านพงษ์โอชา จากนั้นพา ทุกท่านเดินทางสู่อำเภอห้วยยอด

10.00 น.               ถึง ถ้ำเลเขากอบ พาทุกท่านลงเรือท้องแบน ล่องลำน้ำใต้ภูเขา ชมความงามของหินงอกหินย้อย มีทั้งหินเป็นและหินตายที่เรียงรายอยู่บนดินและผนังถ้ำมากมายสวยงาม เช่น ถ้ำคนธรรพ์, ถ้ำรากไทร, ถ้ำเจ้าสาว ระยะทางกว่า 350 เมตร ชมหินรูปทรงต่างๆมากมาย อาทิ หินรูปเป็ดย่าง, หินลูกชิ้นปิ้ง, หินตาหินยาย เป็นต้น และไฮไลท์สำคัญ คือ พาทุกท่านนอนลาบบนพื้นเรือเพื่อลอดท้องมังกรเสริมสิริมงคล

ถ้ำเลเขากอบ

ถ้ำเลเขากอบ

11.30 น.               ขึ้นจากเรือให้ทุกท่านได้แวะเลือกชมเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลินหอมเป็นเอกลักษณ์) นำ   มาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.               นำท่านเดินทางสู่วัดภูเขาทอง มีพระอุโบสถอันงดงาม..ที่ทางวัดภูเขาทองพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิการ่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นศิริมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด คือ สักการะพระนอนทรงเทริดมโนราห์ เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย มีเอกลักษณ์เด่น คือ พระเศียรทรงเทริดมโนราห์ตามศิลปะของภาคใต้เชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง มีพระนามว่า พระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์

พระนอนทรงเทริดโนราห์

พระนอนทรงเทริดโนราห์

15.00 น.               ออกเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

16.00 น.               พาทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.               พาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจังหวัดตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง  ที่นี่ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวตรัง ชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก และงานฝีมือ บางทีท่านอาจจะได้ชมเด็กๆ แสดงดนตรีเปิดหมวก ร้องเล่นเต้นรำทำเพลง เป็นการสัมผัสสีสันยามค่ำคืนอีกมุมหนึ่งของเมืองตรัง***อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย***

21.00 น.               สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง               ท่องทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะกระดาน

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.               ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากเมง

09.30 น.               ถึงท่าเทียบเรือปากเมง ลงเรือลำใหญ่ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ ปลอดภัยในการดินทาง ( ท่านที่   ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถดำชมปะการังใต้น้ำได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำและความสะดวกตลอดการนำชม ) นำท่านท่องทะเลอันดามันน่านน้ำตรังผจญภัยสนุกสนานกับการลอยตัวเข้าถ้ำ หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ณ ถ้ำมรกตชม เหล่าฝูงปลาสีสวย แหวกว่ายให้ท่านเห็น อย่างเต็มตา ที่ เกาะม้า

ถ้ำมรกต

ถ้ำมรกต

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(4) บนเรือ หลังอาหารดำน้ำสู่โลกใต้ทะเลอีกครั้งชมปะการังสีสวยที่ เกาะเชือกสู่เกาะกระดาน   ดำน้ำชมปะการังเขากวาง และฝูงปลานานาชนิด สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวัฒนา พาร์ค หรือเทียบเท่า

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม               สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย – ศาลหลักเมือง – สถานีรถไฟกันตัง – กรุงเทพฯ

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.               ออกเดินทางสู่อำเภอย่านตาขาว ให้ทุกท่านได้สัมผัสป่าใหญ่ใกล้เมือง สูดโอโซนจากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เดินชมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ โดยการขึ้นสะพานแขวนยอดไม้ เหมือนเดินบนยอดไม้จริงๆ ท้าท้ายความกล้าของทุกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอกันตัง

สวนพฤษศาศตร์ทุ่งค่าย

สวนพฤษศาศตร์ทุ่งค่าย

11.00 น.               พาทุกท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรีจึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรยากมักจะมาอธิษฐานขอกับบุตรกับเจ้าแม่หลักเมืองเสมอ

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.               พาทุกท่านมายัง สถานีรถไฟกันตัง ซึ่ง เป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่า คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่โดยมีรถไฟสายกรุงเทพฯ-กันตัง เดินรถทุกวัน แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟก็ตาม แต่สถานีรถไฟแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองกันตังที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในการมาเยือนกันทั้งนั้น

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

14.30 น.               ออกเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง ให้ทุกท่านแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

16.00 น.               เดินทางถึงสนามบินตรัง พาทุกท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์นกแอร์

18.00 น.               เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7411

19.15 น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน  ชุดลงเล่นน้ำทะเล (ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาวไม่อมน้ำ เพื่อป้องกันแดด)

รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว  กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

 

อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม        ***เดินทางช่วงวัน ศุกร์ – อาทิตย์ เพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท***

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ตรัง – กรุงเทพฯ             

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าที่พักที่ ตรัง 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )

- ค่าอาหารตามโปรแกรม

- ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง 4 เกาะ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

หมายเหตุ             รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>