ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ภูชี้ฟ้า

ราคาทัวร์ : ...........

วันที่ : สอบถามราคา
ท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ ดอยตุง ดอยศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องไป
ดอยแม่สลอง สัมผัสอากาดดี วิวสวย
เส้นทางแบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคราบ

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                                                     4วัน 3คืน

วันแรก         กรุงเทพฯ – เชียงราย  - วัดห้วยปลากั้ง – ไร่บุญรอ – วัดร่องขุ่น       

05.30น.        คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง ประตู 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสารและสัมภาระ

07:20น.        เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที FD3203

08.40น.        ถึงสนามบินเชียงรายรถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายชมความสวยงามและไหว้พระ วัดห้วยปลากั้ง กราบนมัสการพบโชคธรรมเจดีย์ สร้างโดยพระอาจารย์พบโชค ท่านมีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์พบโชคธรรมเจดีย์มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)จากนั้นออกเดินทาง

13.00 น.       นำท่านชม ไร่บุญรอด มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ เดิมทีไร่บุญรอดปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มากมายหลายชนิด แต่ปัจจุบันจะแบ่งพื้นที่เป็นไร่พุทราไต้หวันลูกเกรด  ประมาณ 2-3 ร้อยไร่ไร่มะเฟือง มะนาว สำหรับทำแยมผลไม้ ไร่ชาอู่                         หลงที่มีพื้นที่ 600 ไร่ซึ่งภายในต้นปีก็จะกลายเป็นพื้นที่ปลูกชาและมีโรงงานผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อส่งออกชาอู่หลงไปไต้หวันโดยเฉพาะ  ที่เหลือก็เป็นแอ่งน้ำขนาด 20 ไร่อีกนับร้อยจุด

16.00 น.       นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกบนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะเหนืออุโบสถที่                             ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ดูงดงามแปลกตาน่าสนใจมาก

18.00 น.       นำท่านเข้าพัก โรงแรมไดม่อน ปาร์คอิน หรือ เทียบเท่า หลังจากนั้น นำท่านสัมผัสตลาดไนท์พลาซ่าเชียงราย ***อิสระอาหารเย็น***ได้เวลาพากลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัยผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       พระธาตุดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง –ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน – สามเหลี่ยมทองคำ -เชียงแสน

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (2) ณ โรงแรมที่พักหลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว

09.00น.        นำท่านกราบพระธาตดอยตุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์พระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุlส่วนพระรากขวัญเบื้อง                                   ซ้าย(กระดูกไหปลาร้า) แล้วมอบให้แก่พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้

10.00น.        นำชม สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงมีพื้นที่ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่าง ๆ ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด รูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอิน                          ซอย หลังจากนั้น “พระตำหนักดอยตุง” หรือ “พระตำหนักสมเด็จย่า” ที่ปลูกสร้างขึ้นมาในกลิ่นอายล้านนาผสมผสานกับความเรียบง่าย และรายล้อมด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่เติมเสน่ห์ ให้สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่นและน่ารื่นรมย์ โดยพระราชดำริ                        ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง “บ้านหลังแรก” ของพระองค์หลังนี้ขึ้นมา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อที่จะได้ทรงแปรพระราช ฐานมาทรงงาน

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.       นำทุกท่านชม ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ไหล                        ตลอดทั้งปี (ถ่ายรูป บริเวณหน้าถ้ำ เพราะช่วงนี้มีการปิดปรับปรุง)

16.00น.        นำท่นชม สามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย(จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า(แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัด ผ่าน                          ชายแดนไทยและลาวนับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงาม

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น(4) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม (เชียงแสน) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      พระธาตุผาเงา – ดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ที่พักหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00น.        นำท่านกราบสิ่งศักสิทธิ์ วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงกันข้ามกับประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจันและ มาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนเขาเรียกดอยลูกนี้ว่า “ดอยคำ” แต่มาภายหลังชาวบ้านเรียกว่า “ดอยจัน” ชื่อของวัดนี้มาจากชื่อของพระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ คำว่าผาเงาก็คือ เงาของก้อนผา (ก้อนหิน) หินก้อนนี้มีลักษณะสูงใหญ่คล้ายรูปทรงเจดีย์และทำให้ร่มเงาได้ดีมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “พระธาตุผาเงา”

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทาง

16.00 น.       นำชมจุดชมวิวตามสันเขาของ ดอยผาตั้ง เก๋งจีน ผาบ่อง“ประตูสยาม”ในอดีตประตูนี้ทหารกองพล 93 ใช้ข้ามไปสู่ประเทศลาว  ชม ช่องเขาขาด เมื่อมองทะลุออกไปก็จะเห็นแม่น้ำโขงที่ไหลทอดยาวอยู่เบื้องล่างชม ยอดดอย 103จุดชมวิวที่สวยที่สุดของดอยผาตั้ง(สูง1,800เมตร)

17.00 น.       ถึงภูชี้ฟ้า นำท่านเข้าที่พัก ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าที่พัก หลังจากนั้นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ได้เวลารับประทานอาหารเย็น(7) ที่ๆพัก หลังจากนั้นพักผ่อนดูดาวยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สี่          ภูชี้ฟ้า – บ้านฮวก – น้ำตกภูซาง – ไร่เชิญตะวัน – เชียงราย – กรุงเทพฯ

04.30 น.       พบกันหน้าที่พักขึ้นรถท้องถิ่นออกเดินทางสู่ ยอดภูชี้ฟ้า (จากจุดจอดรถเดินขึ้นยอดดอยประมาณ 800 เมตร) ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกซึ่งมีความสวยงามมาก

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ที่พักหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง เยี่ยมชม บ้านฮวก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทย-ลาว ประชากรโดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำนา ปลูกพืชไร่ พืชสวน มีการนำสินค้าต่างๆ มาค้าขายกับประชาชนชาวลาว ถือว่าที่นี่เป็นจุดแวะพักชมวิถีชีวิตชาวบ้านตามแนวชายแดน อากาศที่บ้านฮวกนั้นดีตลอดปี จึงเรียกบ้านฮวกว่าเป็น “หุบเขาโอโซน จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูซาง ชม น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกน้ำอุ่น แห่งเดียวในประเทศ มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาฯ

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน(9) ณ.ร้านอาหาร

16.00น.        นำท่านเดินทางถึง ไร่เชิญตะวัน  ภายในไร่เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฎิบัติธรรม ที่ช่วยเสริมเติมพลัง มาชาร์ตแบตเตอรี่แล้วกลับไปทำงานใหม่ ด้านใน มีปริศนาธรรม ออกแนวศิลปะเป็นตุงให้ถอดความกัน มาที่นี่แล้วความสงบ สวยงามเย็นสบายดีหลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหารหลังอาหา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย

21.45 น.       เหินฟ้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3206

23.00 น.       ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ AIR ASIA

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าทีพัก 3 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)

- มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                   *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>