นครศรีธรรมราช 3 วัน2คืน

ราคาทัวร์ : ราคา 9,999 บาท

วันที่ : มกราคม - เมษายน 62
เที่ยวเมืองคอน นอนหมูบ้านคีรีวง
กราบพระธาตุนคร ย้อนประวัติศาสตร์
'' ทะเลขนอม ถิ่นโลมาสีชมพู ''

รายละเอียดการเดินทาง ม.ค – เม.ย. 62

วันแรก         กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดพระธาตุ – วัดพ่อท่านคล้าย – บ้านคีรีวง 

08.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2  ชั้น 3 ประตู 12-14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

10.15 น.        เหินฟ้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7808

11.25 น.       ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช พาทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร

13.00 น.       กราบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ

พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

15.00น.        ถึง วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา

                      พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

17.00น.        ถึงแล้ว หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง

ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขาเสน่ห์ของบ้านคีรีวง นั่นคือความสงบและความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวม

เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน นำท่านเข้าที่พัก …….จากนั้นรับประทานอาหารเย็น หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง       บ้านคีรีวง – หนานหินท่าหา – สะพานแขวน – วัดไอ้ไข่ – หาดขนอม

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารที่พัก หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00น.        นำท่านสัมผัสหมู่บ้าน คีรีวง แบบเต็มอิ่มด้วยจุดถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของหมู่บ้าน เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่”หนานหินท่าหา มีลักษณะเป็นลำคลอง

ที่มาเล่นน้ำที่บริเวณนี้กันอย่างสนุกสนานสะพานแขวน-ท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขาตลาดบ้านคีรีวง ตลาดเล็ก ๆ เดินเลือกซื้อของกินต่าง ๆ มากมาย

                       ผลิตภัณฑ์ OTOPของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มมัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มลายเทียน เป็นต้น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(3)ณ.ร้านอาหาร

14.00น.        ชม วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณพ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ

เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้างตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

16.00น.        ถึง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร นำท่านเข้าพัก ตาลคู่บีช รีสอร์ท หรือเที่ยบเท่า อิสระเล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม       ขนอม – โลมาชมพู – หินพับผ้า – เกาะนุ้ยนอก – พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง – กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.30 น.       ถึงท่าเรือแหลมประทับ นำลงเรือหางยาว เพื่อชมปลาโลมาสีชมพู หรือ ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก ถือเป็นประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่หาดขนอมนี้ มีอยู่ประมาณ 50 ตัว  อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ

ที่มี ความอุดมสมบูรณ์ อย่างเช่น บริเวณแหลมประทับและอ่าวแขวงเภา หาดขนอม จากนั้น ชม หินพับผ้านี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปเกาะนุ้ยนอก  เกาะเล็กกลางทะเลในอำเภอขนอม                        จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มีสิ่งที่มหัศจรรย์บนเกาะ ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ Unseen เนื่องจากบนเกาะนี้มีบ่อน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายกับรอยเท้าขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ในตอนที่น้ำทะเลลดลง ถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้น บ่อน้ำนี้ก็จะ                        ถูกน้ำทะเลท่วมหมด เชื่อกันว่า พื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

14.00น.        นำชม พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง ณ.บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิเป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็น ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-                            100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย และ พาท่านแวะซื้อของฝาก เช่น เครื่องเงินหลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน (อิสระอาหารเย็น)

19.30 น.       เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7819

20.45 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ยาประจำตัวท่าน ชุดลงเล่นน้ำทะเล (ควรเป็นเสื้อยืดแขนยาวไม่อมน้ำ เพื่อป้องกันแดด)

รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
วันที่ 6-8/13-15/20-22/27-29 ม.ค.62 9,999 1,800
วันที่ 24-26   ก.พ. 62
วันที่ 3-5/10-12/17-19 มี.ค. 62
วันที่   20-22/28-30 เม.ย.62
วันที่ 10-12/17-19 ก.พ. 7-9 เม.ย. 62            10,900

อัตราค่าบริการ

                                   *** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท***

อัตราค่าบริการนี้รวม          - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                – ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )                        – ค่าอาหารตามโปรแกรม                         – ค่าเรือนำเที่ยวดูโลมา                                      – ค่ามัคคุเทศก์                                                – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา

- ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                   *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>