น่าน 4วัน 3คืน ปีใหม่

ราคาทัวร์ : ราคา 7,500บาท

วันที่ : 30 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 62
เมืองมนเสน่ห์ แห่งขุนเขา
เมืองต้องมนต์ แ ห่งความรัก
เมืองที่ชวนหลงไหล ในวัฒนธรรม
"เมือง น่าน"

รายละเอียดการเดินทาง  30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค 62                                                      ( 4 วัน 3 คืน)

วันแรก         กรุงเทพฯ – น่าน

18.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์โดยมีทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จ .น่าน  ระหว่างทางทีมงานบริการ อาหารเย็น(1)(กล่อง)

เครื่องดื่มของว่างและสนุกสนานกับทีมงานมัคุเทศก์ที่รู้ใจท่านได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย(บนรถ)

วันที่สอง      น่าน – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – พิพิธภัณฑ์น่าน - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนอง บัว – อ.ปัว

06.00 น.       ถึง จ.น่าน นำท่านทำธุรกิจส่วนตัวยามเช้าและรับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       หลังจากนั้น เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างของสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านทำความรู้จักเมืองน่าฮักแห่งนี้ให้มากขึ้นใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ชมงาช้างดำสัญลักษณ์เมืองน่าน และเป็นงาช้างดำ 

หนึ่งเดียวในไทยชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวงอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี เมื่อ พ.ศ.2139 มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ“วัดพรหมมินทร์”แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัวภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลกภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

14.00 น.       ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายในนับเป็นปูชนียสถานสำคัญเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยจากเจดีย์ทรงลังกา

15.00 น.      นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะวัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน ณ ศูนย์บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน

17.00 น.       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม       อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ไร่ภูฟ้า – วัดพระธาตุเขาน้อย – น่าน

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.       ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้าจุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย

10.00 น.       เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทาโดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (6)ณ ร้านอาหาร หลังอาหารชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน ชม วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง

18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น(7)ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่าเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย

วันที่สี่           วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – กรุงเทพฯ   

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.       ออกเดินทางนำท่านสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะจากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนาน

กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านและเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง ก่อนอำลาเมืองน่านมุ่งสู่จังหวัดแพร่

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (9) ณ ร้านอาหาร ที่แพร่ หลังอาหารเดินทางกลับ

14.00น.        นำชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรีได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่าจีน และลาว โดยเลือกเอา จุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น(10) ณ.ร้านอาหารหลังอาหารเดินทางกลับ

22.00น.       ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก 3-10 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 30 ธ.ค. 61-2 ม.ค.62 7,500 7,500 1,800

อัตราค่าบริการวม   – ค่ารถตู้ปรับอากาศ   – ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม       – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ2 ท่าน)   – มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

ทางพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการ

นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้หรืออาจใช้เป็นรถตู้จากกรุงเทพฯท่องเที่ยวแทน

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                  

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>