พักผ่อนสบายๆ เกาะล้าน พัทยา

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
พักผ่อนสบายๆ เล่นน้ำทะเล ที่เกาะล้าน ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ ART IN PARADISE แหลมบาลีฮาย เกาะล้าน ท่าเรือหน้าบ้าน-หาดตาแหวน

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-E8

พักผ่อนสบายๆ เล่นน้ำทะเล ที่เกาะล้าน  ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ ART IN PARADISE

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : แหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน –ท่าเรือหน้าบ้าน- หาดตาแหวน                                                                  

07.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ให้การต้อนรับ  เดินทางโดยรถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง

07.30 น.                  พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้  รับประทานอาหารเช้า (1)  อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่ม

10.00 น.                  เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  ขนสัมภาระลงเรือไปเกาะล้าน

เกาะล้าน

เกาะล้าน

11.00 น.                  ถึงท่าเรือหน้าบ้าน  นำคณะเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก บ้านฟ้าใส เก็บสัมภาระ อิสระตามอัธยาศัย

12.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง(2) ณ ห้องอาหาร

บ่าย                         พาคณะไปเล่นน้ำที่หาดตาแหวนโดยรถท้องถิ่น สนุกสนานกับกิจกรรม เล่นน้ำ  นั่งบานาน่าโบ๊ท นั่งเต๊นท์ผ้าใบพักผ่อน

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : พัทยาใต้ – ART IN PARADISE 

08.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(4)  ณ ที่พัก บ้านฟ้าใส

09.00 น.                  คณะเก็บสัมภาระ พร้อมเตรียมตัวออกเดินทาง ไปยังท่าเรือหน้าบ้าน  มุ่งหน้ากลับ พัทยาใต้

12.00 น.                  ถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  เก็บสัมภาระที่นั่งรถตู้  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ ART IN PARADISE ถูกวาดขึ้นบนกำแพงสีขาว ในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใดๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูป คือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด

ART IN PARADISE

ART IN PARADISE

15.00 น.                  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น.                  ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ   - ค่าอาหาร 4 มื้อ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์ – ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  – มัดจำ 1,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>