ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 10,900

วันที่ : พฤษภาคม 61 - กันยายน 61
ภูเก็ตไข่มุขแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ
ดำน้ำเต็มอิ่ม 2 วัน เกาะไข่ เกาะพีพี

รายละเอียดการเดินทาง พ.ค. – ก.ย. 61

วันแรก กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พระผุด – อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06.10 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7510
07.30 น. ถึงจังหวัดภูเก็ตเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทาง
พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด
ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทองเป็น พระพุทธรูป
ที่สร้างไว้เพียงครึ่งองค์และมีประวัติที่น่าสนใจ
10.00น. นำท่านกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
เป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ใน
สงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า “ท่านผู้หญิงจัน” ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า “คุณมุก” ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ. ร้าน อาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าโรงแรม ภูเก็ตซิตี้ หรือเทียบเท่า เปลี่ยนชุดสำหรับลงเล่นน้ำ นำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางสู่ท่าเรือ
13.30น. เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
14.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน โดยเรือสปีดโบ๊ท ดำน้ำตื้นชมปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลายชนิด ได้เวลาออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และฝูงปลาสวยงาม หลากหลายชนิด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน้ำและชมความสวยงามของขายหาด ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือฝั่งภูเก็ต
17.30น. นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรม ภูเก็ตซิตี้ (อิสระอาหารเย็น)พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ภูเก็ต – พีพี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. พาทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือ ลงเรือลำใหญ่ออกเดินทางไปเกาะพีพี ถึงอ่าวมาหยาให้ทุกท่านลงสัมผัสน้ำทะเลที่ใสสะอาด หลังจากนั้นขึ้นเรือลำเดิมพาเข้าไปยังเกาะ พี พี หมู่เกาะ พีพีเป็นหมู่เกาะกลางทะเลเดิมชาวเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ”ประกอบไปด้วยเกาะ 6 เกาะคือ พีพีเล พีพีดอน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก เกาะบิดะใน ซึ่งแต่ละเกาะมีหาดทรายสวยน้ำทะเลใส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารบนเกาะ
พี พี (บุฟเฟท์)หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับ
การเล่นน้ำทะเลบนเกาะ พี พี หรือบางท่านอาจจะเดินขึ้น
จุดชมวิวชมความงามของอ่าวต่างๆที่สวยงามมากๆ
14.30 น. พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือ พี พี มุ่งสู่เกาะภูเก็ต
17.00 น. ถึงเกาะภูเก็ตพาทุกท่านมุ่งสู่ สู่จุดชมวิว
แหลมพรหมเทพซึ้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ที่สุดโดยถูกขนานนามว่า ไข่มุกแห่งอันดามัน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้ากลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูเก็ต – วัดฉลอง – หาซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหาร CHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พัก ออกเดินทาง
10.00 น. นำท่านถึง วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง ตั้งอยู่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใน สมัยรัชกาลที่ 5 พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) เป็นเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีได้มรณภาพแล้ว เป็นพระที่ชาวภูเก็ตมีความศรัทธาและเลื่อมใสมาก หลังจากนั้น พาทุกท่านเลือกซื้อของฝากเมืองภูเก็ต
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (6 )ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านหาซื้อของฝาก ร้านแม่จู้
14.00น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7507
18.20น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***********************************

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่10,900 บาท พักเดี่ยว 1,800 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 6-8/13-15/20-22 พ.ค 61
วันที่ 3-5/10-12/17-19 /24-26 มิ.ย. 61
วันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 ก.ค. 61
วันที่ 5-7/19-21/26-28 ส.ค. 61
วันที่ 2-4/9-11/16-18/23-25 ก.ย. 61

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าที่พักที่ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวเกาะไข่/เกาะพีพี
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่ม ของว่าง
- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

***** ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติที่เพิ่ม ****

หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>