มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 14,900.-

วันที่ : ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์ 62
เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์
กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุจตราจายา MARINA BAY

Download :

กำหนดการเดินทาง                                        

วันแรก      กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์                                      ( -L-D )

06.00 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 8 สายการบินไลออนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

07.45 น.     เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไลออน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702

09.15 น.     ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.สะเดาพร้อมบริการของว่าง แก่สมาชิกทุกท่าน

11.00 น.     นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

15.00 น.     เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตรนำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่างแพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีน และไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันในนามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์(Ban Po Thar) โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์ Tsi Tsuang Wang เนื่องจากองค์พระโพธิสัตว์ทรงเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกข์เข็ญแทน การเข้าสู่นิพพานหลังจากการตรัสรู้

17.00 น.     นำท่านขึ้นเขา ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 830 เมตร และถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ เกาะปีนังอีกด้วย ปัจจุบันปีนังฮิลล์ เป็น อีกหนึ่งจุดชมวิวเมือง ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกาะปีนังแบบแบบกว้างไกลสุดสายตา

19.00 น.     บริการอาหารเย็น(2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สอง       ปีนัง –Putra Jaya– มะละกา – ยะโฮร์บารู                                                     ( B-L-D )

07.00 น.     บริการอาหารเช้า(3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง

13.00 น.      ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลาง ของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Governmentนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

15.00 น.     ชมเมืองเก่า มะละกา เป็นรัฐทางตอนใต้ในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ตรงข้ามกับเกาะสุมาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขแต่ มีผู้ว่าราชการรัฐแทนในอดีต มะละกาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกบนช่องแคบ มะละกามากว่า 500 ปี มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมโปรตุเกส ดัตช์ และมาเลย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนครประวัติศาสตร์บนช่องแคมะละกาจากองค์การยูเนสโก

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ยะโฮร์บาห์รู – สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO ( B - -  )

06.00 น.      บริการอาหารเช้า(6)ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ

08.00 น.     นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ พาท่านมายัง ถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม  The Merlion เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระซึ่งก็คือ สิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้นเป็นการแสดงถึงการเริมต้นของประเทศสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง)ใกล้ๆกันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนตที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.      อิสระอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOSAเมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวม ค่าบัตรประมาณ 1,850 บาท )  เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ”ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็คแห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์  SHREKที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับการลัดสู่สายน้ำอันเย็นฉ่ำ  พร้อมชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือ มหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์ “มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า และเพลิดเพลินการเยี่ยมชม คาสิโน หลังจากนั้น นำท่านชม การ์เด้นบายเดอะเบย์ ถ่ายรูปแสงสียามค่ำคืนที่สวยงาม

 19.00 น.     อิสระอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านกลับเมืองยะโฮบารูโรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่       ยะโฮร์บารู – กัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังแห่งชาติ – จตุรัสเมอร์เดก้า – ถ่ายรูปตึกแฝด – เก็นติ้ง                                                          ( B-L-D )

07.00น.       บริการอาหารเช้า(7)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง

13.00 น.      เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียKUALA LUMPUR GARDEN CITY OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ”นำคณะชม จัตุรัสเมอร์เดก้า DATARAN MERDEKA สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน  โดยมีเสาธงที่สูงติดอันดับโลก คือ 100 เมตรซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negaraพร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL TOWER ที่มี ความสูง 421 เมตรถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ ตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและร้านดิวตี้ฟรีของมาเลเซีย

17.00 น.       บริการอาหารเย็น(9) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่ พัก อวาน่า รีสอร์ท หลังจากนั้นนำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ GENTING SKY WAY ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง นำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอธยาศัย

วันที่ห้า     เก็นติ้ง –DUTYFREE –  ด่านจังโหลน  – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ                       ( B-L-D )

06.00 น.     บริการอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเก็นติ้ง

 12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน(11) ณ ภัตตาคาร ณ เมืองอิโป หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยัง ด่านจังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่

17.00 น.      นำท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ บริการอาหารเย็นบนรถ ด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ (แบบกล่อง)(12)

22.00 น.     เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน SL725

23.25 น.      ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

************************************************************************

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
วันที่ 13-17 ธ.ค.61 14,900 13,900  

3,000

 

 

 

วันที่ 10-14/17-21/24-28ม.ค.62 14,900 13,900
วันที่ 14-18 / 21-25 ก.พ.62 14,900 13,900

 


อัตราค่าบริการนี้รวม
        
 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- น้ำหนักกระเป๋า สายการบินไลอ้อนแอร์ 10 กก.

- ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)                        

- ค่าอาหาร 12 มื้อ                       

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว             

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ    

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์  

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หลักฐานประกอบการเดินทาง      

หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 สิ่งที่ควรนำไปด้วย

รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้วขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทางขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทางขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ         

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วัน   ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>