สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : 8,900

วันที่ : ตุลาคม - ธันวาคม 61
กราบขอพรหลวงปู่ทวดวัดพะโค๊ะและวัดช้างไห้ ล่องเรือ ชมเกาะกระ ทะเลสาบสงขลา กราบขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว


Download :

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 61                                        NOK AIR / LION AIR

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท ( -L-D )

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
09.20 น. เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7104
10.45 น. ถึงหาดใหญ่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ เกาะยอ ชมและถ่ายรูปกับสะพาน ติณสูรานนท์ หาซื้อสินค้าผ้าเกาะยอ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านชม วัดพระโค๊ะ “สมเด็จเจ้าพะโคะ” หรือ “หลวงปู่ทวด” เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้รับสมญานามว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ความเป็นมาของวัดพะโคนี้มีความน่าสนใจ กล่าวตามพงศาวดารเมืองพัทลุงเรียกว่า “วัดหลวง” สร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้พระราชทานที่กัลปนา (ยกให้) ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2057 ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 – 2111) ได้รับพระราชทานที่กัลปนาวัดนี้ เรียกว่าวัดราชประดิษฐาน และได้สร้างพระโคตมะ หรือพระพุทธรูปไสยาสน์ ที่ประดิษฐานอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ คำว่า “พะโคะ” น่าจะมาจากคำว่า “พระโคตมะ” วัดพะโคะ ถือเป็นวัดคู่บารมีหลวงปู่ทวดเช่นเดียวกับวัดช้างให้ เป็นที่ประดิษฐาน “ลูกแก้ววิเศษ” ของหลวงปู่ทวด ตามตำนานเล่าว่า ในคราวที่หลวงปู่ทวดยังเป็นทารกอยู่นั้น มี “งูจงอาง” หรือที่ภาษาปักษ์ใต้เรียกว่า “งูบองหลา” หรือ “ตระบองหลา” ได้แสดงกฤษดาภินิหาร โดยการเข้าไปพันโอบล้อมรอบเปลที่นายหู และนางจัน พ่อแม่ของท่านได้นำไปผูกไว้ที่ใต้ต้นเม่า แล้วคาย “ลูกแก้ววิเศษ” ไว้ โดยที่ไม่ทำอันตรายท่านเลย ลูกแก้วดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาไว้ที่วัดพะโคะ ดังนั้น ภาพหลวงปู่ทวด หรือวัตถุมงคลของวัดพะโคะ จึงมักมี “ลูกแก้ว” ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง
18.00 น. เข้าพักโรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะกระ – ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์ ( B-L- )

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0930 น. นำท่านลงเรือลำใหญ่ ท่องทะเลสาบสู่ เกาะกระ ซึ่งได้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายให้ท่านได้สักการะขอพร รอยเท้าหลวงปู่ทวด ศาลเจ้าโต๊ะนิ ถ้ำโพธิสัตว์กวนอิม ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง สระสะท้อนน้ำซึ่งตลอดระยะทางเดินรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร
จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
14.00 น. นำท่าน ลงเรือ ชมความงดงาม ภายใน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สัมผัสกับการลอดท้องมังกรที่น่าตื่นเต้น ชมหินงอกหินย้อยที่คงความสวยงามเป็นธรรมชาติภายใต้ภูเขาที่ต้องเขาชมแบบการผจญภัย ตื่นเต้น แต่ว่าปลอดภัย ในการเที่ยวชม
15.00 น. นำชม บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน น้ำร้อนจากตาน้ำร้อนไหลมาเติมน้ำเก่าก็ถูกหมุนเวียนออกไปตามทางที่สร้างเอาไว้โดยเฉพาะ น้ำที่ไหลออกมาจากบ่อน้ำร้อนจริงๆ นั้นอุณหภูมิประมาณ 60 น้ำร้อนผุดขึ้นมาตามธรรมชาติพอล้นบ่อก็ไหลมาที่นี่ ก็เริ่มเย็นตัวลงบ้างแล้ว ให้ท่านได้เอ้าเท้าแช่เพื่อความผ่อนคลาย ได้เวลานำกลับที่พัก
17.00 น. นำท่านสู่เมืองหาดใหญ่ นำท่านสู่ยอด เขาคอหงษ์ ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองหาดใหญ่แบบพานอรามา นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคอหงษ์ เป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช เป็นต้น
18.00 น. นำท่านเข้าพักโรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า เมืองหาดใหญ่ เก็บสัมภาระเข้าห้องพักหลังจากนั้นให้ท่านเดินเลือกหาสินค้าราคาถูกจากตลาด กิมหยงและสันติสุข(อิสรอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได้เวลากลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) – กรุงเทพฯ ( B-L- )

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
09.00น. นำท่านกราบหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่านลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
11.00 น. นำท่านกราบขอพร ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เดิมเรียกตลาดจีนเมืองปัตตานี สร้างในสมัยราชวงศ์เหม็ง ศักราชบ้วนเละ ปีที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าซูก๋ง หรือศาลโจ๊วซูกง เป็นศาลเจ้าประจำชุมชนชาวจีน มีองค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง มาเป็นเทพประธานประจำศาลเจ้า
12.00 น. รับประทานอาหาร(6) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง
แบบจุใจที่ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลสมควรนำท่าน
เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
17.20 น. เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7113
18.45 น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

*********************************************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
วันที่ 7-9/14-16/21-23/28-30 ต.ค.61

วันที่ 4-6/ 11-13/18-20/25-27 พ.ย. 61

วันที่ 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 ธ.ค. 61

 

8,900 1,800

 

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ่มท่านละ 2,000 บาท***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม         – ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)    – ค่ารถตู้ปรับอากาศ          - ค่าอาหาร 6 มื้อ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ           - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะกระ                       – ค่ากระเช้า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>