หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
กราบหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ ชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะพระบรมธาตุไชยา

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-S1

ชม ตลาด น้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ กราบหลวงปูทวด วัดพะโคะ เป็นวัดที่เก็บของสำคัญๆของหลวงปู่ตั้งแต่เกิดรวมทั้งแก้ว พญางู ที่คายไว้ให้หลวงปู่ตอนเป็นเด็ก ชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ชมสุดยอดส้วมของเมืองไทย จากการชนะเลิศการประกวด ณ สวนนายดำ 

กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

17.00 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

18.00 น.                  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สงขลา บริการอาหารเย็น(1) แบบกล่อง พร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ทีมงานมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

วันที่สอง : หาดใหญ่ – วัดเขารูปช้าง – หาดใหญ่ไอซ์โดม – ตลาดน้ำคลองแห – หาดใหญ่

06.00 น.                  ถึง หาดใหญ่ นำท่านเข้าโรงแรม ( DAY USE ) หลังจากนั้น บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.                  นำท่าเดินทางสู่  อ.สะเดา บ้านปาดังเบซาร์ นำชมวัดเขารูปช้างกราบสัการะเจ้าแม่กวนอิมหลังจากนั้นเดินทางกลับ อ.หาดใหญ่

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น                   นำท่าน ชมประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็งโดยช่างแกะสลักจากเมือง ฮาร์บิ้น หาดใหญ่ ไอซ์โดม

หาดใหญ่ไอซ์โดม

หาดใหญ่ไอซ์โดม

15.00 น.                  นำท่านเที่ยวชม ตลาด น้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ผสมผสานระหว่างตลาดที่จำหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าบนบก จุดสำคัญคือการฟื้นฟูคลองแห ซึ่งเป็นลำคลองสายเล็กๆ เชื่อมระหว่างคลองเตยกับคลองอู่ตะเภา ที่ตื้นเขินไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ให้กลับมาเป็นคลองสะอาด กว้างขวาง

ตลาดน้ำคลองแห

ตลาดน้ำคลองแห

17.00 น.                  นำท่านเข้าพัก โรงแรมสยามซิตี้ หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้งตลาด กิมหยงและสันติสุข

19.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สาม : หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพระโคะ – พระธาตุนครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (5) ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.                  นำท่านเดินทางถึง เกาะยอ หลังจากนั้นให้ท่านได้เลือกหาซื้อสินค้าโอทอป จากกลุ่มสร้างงานผ้าเกาะยอ

เกาะยอ

เกาะยอ

10.00 น.                  นำท่านกราบหลวงปูทวด วัดพะโคะ เป็นวัดที่เก็บของสำคัญๆของหลวงปู่ตั้งแต่เกิดรวมทั้งแก้ว พญางู ที่คายไว้ให้หลวงปู่ตอนเป็นเด็ก และเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุง เป็นวัดที่ประดิษฐานพระมาลิกเจดีย์พระพุทธไสยาสน์หรือพระโคตมะ และอนุสาวรีย์หลวงพ่อทวด (สมเด็จพระราชมุนีสามิราม) ในลักษณะจาริกธุดงค์ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาและเคารพบูชาของชาวไทยและชาวต่างประเทศใกล้เคียง มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  นำท่านถึง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นมัสการพระธาตุนครศรีธรรราช  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่กลางใจเมือง ตามตำนานกล่าวว่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์ได้ก่อครอบพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งฝังไว้ ณ หาดทรายแก้วแห่งหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า นางเหมชาลากับเจ้าทนทกุมาร ผู้เป็นพระราชบุตรีและพระราชโอรสท้าวโกสีหราช แห่งเมืองทนทบุรี ได้นำพระทันตธาตุหนีไปลังกา เมื่อตอนที่ท้าวโกสีหราชเสียเมืองให้แก่ ท้าวอังกุศราช แต่เรือแตกจึงได้พากัน ขึ้นบกที่หาดทรายแก้ว เอาพระทันตธาตุฝังไว้ที่หาดทราย แล้วจึงหลบหนีไป ต่อมา พระอรหันต์ชื่อพระมหาเถรพรหมเทพ มาโดยนภากาศ ได้เห็นรัศมีพระ ทันตธาตุโชติช่วงขึ้นมาจากที่ฝัง จึงได้ลงไปนมัสการและทำนายว่า ในอนาคตสถานที่นี้จะมีพระยาองค์หนึ่ง มาตั้งเป็นเมืองใหญ่

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

17.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(7) ณ ร้านอาหาร ตาปีซีฟู๊ด

19.00 น.                  นำท่านเข้าพัก โรงแรม ไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี หรือเทียบเท่า   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สุราษฎร์ธานี – พระบรมธาตุไชยา – หมู่บ้านพุมเรียง – สวนโมกขพลาราม – สวนนายดำ  ด่านสิงขอน – กรุงเทพฯ

08.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางกลับขึ้นรถ

09.00 น.                  นำท่านสักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา

10.00 น.                  นำท่านชม หมู่บ้านพุมเรียง เป็นหมูบ้านหัตถกรรมมุสลิม ทอผ้าไหมพุมเรียง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์

11.00 น.                  นำท่านถึง สวนโมกขพลาราม สถานศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในพุทธศาสนจักร กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ภิกษุ

 12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านสวนนายดำ หลังอาหารมีเวลาให้ทุกท่านชม สวนนายดำ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น  ชิมส้มโชกุนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก  หอมหวาน ชานนิ่ม รวมถึงมะละกอพันธุ์ทุ่งตะโก  ที่ได้รับการกล่าวขานว่าหอมหวานติดลิ้น นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับ สุดยอดส้วมของเมืองไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ ประจำปี 2549 เชิญทุกท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย อาทิ กาแฟสด ส้มโชกุน มะละกอ แก้วมังกร มังคุด ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ โอท๊อป ฯลฯ

สวนนายดำ

สวนนายดำ

15.00 น.                  พาท่านเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านสิงขอน

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(10) ณ. ร้านพวงเพชร จ.เพชรบุรี หลังอาหารเดินทางกลับ

21.00 น.                  กลับถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านสมาชิก ณ.จุดเดิม โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

*****************************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตรานี้รวม  1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP  2.  ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย  3.  ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

4.  ค่าของว่าง น้ำดื่ม  5.  ค่าอาหารตามโปรแกรม 10 มื้อ 6.  ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท/คน

7.   ค่าเข้าชมไอซ์โดม 8.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  *ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ  *ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรเตรียม   แว่นกันแดด,ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป,คนที่รู้ใจ

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>