อุบลราชธานี ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : ราคา 11,999.-

วันที่ : มิถุนายน – ตุลาคม 61
เยือนถิ่นลาวใต้ ชมแองกาล่าแห่งเอเชีย
ปราสาทมรดกโลก อุทยานบาเจียง

Download :

รายละเอียดการเดินทาง มิ.ย. – ตุลาคม 61

วันแรก      กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปราสาทวัดภู

04.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
06.10 น.      เหินฟ้าสู่อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9312
07.15 น.      ถึงสนามบินจังหวัดอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า(1)(กล่อง) ออกเดินทาง สู่ด่านชายแดน ช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ข้ามด่านเข้าสู่ ดินแดนลาวใต้ หลังจากนั้นขึ้นรถคันเดิมมุ่งตรงสู่เมืองปากเซ
12.00 น.      ถึงเมืองจำปาสักพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2)ร้านอาหาร
14.00 น.      หลังอาหารพาทุกท่านออกเดินทางสู่แหล่งมรดกโลกที่ ปราสาทวัดภู ชมปราสาทขอมที่สร้างขึ้นสมัยเจ้าชัยวรมันที่ 1 มีอายุประมาณ 1600 ปี และได้รับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว ตัวของปราสาทสร้างจากศิลาแลงอยู่บนยอดเขาสิวลึงค์
18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น(3)หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      จำปาสัก – คอนพะเพ็ง- หลี่ผี

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า(4)ที่โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ไนแองกาล่าแห่งเอเชีย น้ำตกคอนพะเพ็ง
10.00 น.      ถึงน้ำตกคอนพะเพ็งชมความยิ่งใหญ่ของมหานทีสี่พันดอน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของสายน้ำที่ไหลกระทบกับแก่งหิน
12.00 น.      อาหารกลางวัน(5) หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านน้ำเพียงดิน ลงเรือหางยาวเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี
14.00 น.      ถึงน้ำตกหลีผีซึ่งอยู่บนเกาะดอนคอน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมสะพานรถไฟและซากหัวรถจักรโบราณหลี เป็นเครื่องมือจับปลาที่สร้างขึ้นมากลางแม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูน้ำหลากปลาก็จะมาค้างบนหลี่
18.00 น.      บริการอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      ปากเซ – อุทยานนาเจียง – น้ำตกตาดผาส้วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ – กรุงเทพฯ

07.00 น.      อาหารเช้า(7) หลังอาหารพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองปาก ซองเดินทางไปชม น้ำตกตาดฟาน ที่มีความสูงและมีความสวยงามมาก
10.00 น.      พาชมความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆที่ อุทยานนาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม หลังจากนั้นออกเดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางกลับด่าน ถึงด่านช่องเม็กให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนกลับเข้าฝั่งไทยหลังจากนั้น เดินทางสู่ สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
19.05น.       เหิรฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 9319
20.05น.      ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

ใช้รถตู้ปรับอากาศ ของประเทศไทยไปลาวใต้ไม่ต้องเปลี่ยนรถ

กำหนดการเดินทาง

วันที่     22 – 24 เม.ย. 61 11,999 2,500
วันที่     6 – 8 /13 -16 / 20 – 22 พ.ค. 61
วันที่     3 – 5 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 มิ.ย. 61

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่/เด็ก 11,999 บาท พักเดี่ยว 2,500 บาท

อัตรานี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
– ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุบล-กรุงเทพฯ
– ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ
– ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว
– ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
– ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ

หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานบริการและผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>