อุ้มผาง ทีลอซู 3 วัน 2 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : 10,900.-

วันที่ : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
อลังการของสายน้ำ "น้ำตกทีลอซู" สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแม่กลอง พิชิต 1,219 โค้ง ชีวิตนี้สักครั้งต้องโดน...!!!

Download :

กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ย.61- มี.ค 62                                              PHD-N10F

วันแรก      กรุงเทพฯ – แม่สอด – อุ้มผาง – ถ้ำตะโค๊ะบิ – วัดหนองหลวง 

05.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สาย  การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

07.20 น.       เหินฟ้าสู่ อ.แม่สอด โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8100              

08.30น.        ถึงแม่สอด รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

14.00น.        นำชม ถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำขนาดใหญเพดานถ้ำสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติที่เติม ไปด้วยมนต์ขลังความเก่าแก่ของถ้ำตะโค๊ะบิ๊ โดยคำว่า ตะโค๊ะบิ นั้นมาจากภาษากะเหรี่ยง แปลเป็นไทยว่า ถ้ำมะม่วงแบน

16.00น.        นำชม โบสถ์ไม้สัก วัดหนองหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อปี พ.ส.2477 การตั้งวัดพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านเดิมนั้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านพื้นที่สีเหลือง เคยเป็นเส้นทางผ่านของ ผกค. ประกอบด้วยในสมัยนั้นทางรัฐบาลประกาศให้อภัยโทษแก่ผู้หลงผิด เพื่อเข้ามอบตัวร่วมพัฒนาชาติไทย ผกค. ที่ต้องการความสงบสุขจึงได้เข้ามอบตัวและวางอาวุธเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ้งเดิมนั้นเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชม ห้วยน้ำดั้น (“น้ำดั้น” คือ น้ำที่ไหลมาจากผิวดินตามธรรมชาติ) ถือเป็นต้นกำเนิดของห้วยหนองหลวง ซึ่งจะไหลผ่านบ้านหนองหลวง บ้านเซอทะ บ้านเดลอคี ตำบลหนองหลวง ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ที่น้ำดั้นจะมีลักษณะเป็นถ้ำและมีน้ำออกมาจากผิวดิน และนอกจากนี้ยังมีฝูงปลาจำนวนมากอาศัยอยู่  ได้เวลานำท่านกลับเข้าบ้านริมธาร รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ที่พัก อิสระกับการเล่นน้ำกับสายต้นน้ำแม่กลองอันเย็นฉ่ำ ที่หน้ารีสอร์ท

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น(2) ณ.ห้องอาหารรีสอร์ทหลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง       อุ้มผาง – ล่องแพแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (3) จากนั้นเปลี่ยนชุดเตรียมสนุกกับการล่องแพ

08.30 น.       สัมผัสความสนุกสนานกับการ “ล่องแพยาง ” นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ชมโขดคุ้ง แก่งหิน ที่สวยงาม ผาโหว่ พักชมน้ำตกทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริน์ปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นำท่านสัมผัส  ธารน้ำร้อนธรรมชาติ  ล่องแพยาง ต่อชม ผาผึ้ง แก่งตะโค๊ะบิ น้ำตกมู้ทะลู่ ล่องแพต่อถึง…ผาเลือด

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (4) จากนั้น..เดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์

13.30 น.       ออกเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ระยะทาง 1.5 ก.ม.) มุ่งหน้าสู่น้ำตกทีลอซู พร้อมรับความรู้และคำแนะนำจากไกด์ท้องถิ่น

14.00 น.       ถึง น้ำตกทีลอซู เที่ยวชมตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำดูแล บันทึกภาพประทับใจ ไอน้ำ แสงแดด และสายรุ้งกันจนเต็มอิ่ม

17.00 น.       นำท่านกลับเข้า บ้านริมธาร รีสอร์ท  หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ.ห้องอาหารรีสอร์ทหลังอาหาร นอนนับดาวเดือนท่ามกลางไอหนาว ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม       อุ้มผาง – ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ – ตลาดริมเมย – กรุงเทพฯ

05.30 น.       บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้น…นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)

07.30 น.       กลับเข้าที่พัก บริการอาหารเช้า (6)จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอดระหว่างทางขากลับท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มตาอีกครั้งของ แผ่นดินลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ร่วมพิชิตโค้ง 1,219 โค้ง อีกครั้งนึง

11.00น.        นำชม น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร

15.00น.        เลือกหาซื้อสินค้าหลากหลายที่ตลาดริมเมยเป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่วเครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

17.55น.       เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8127

19.20น.    ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

**********************************************************

อัตราค่าบริการ  

วันเดินทาง      ผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
วันที่   4-6/11-13/18-20/25-27 พ.ย 61

วันที่  2-4/16-18 ธ.ค 61

วันที่  6-8/13-15/20-22/27-29 ม.ค. 62

วันที่ 3-5/10-12/17-19/24-26 ก.พ. 62

        10,900        2,500

               *** ต้องการเดินทางช่วง เสาร์-อาทิตย์  เพิ่มท่านละ 2,000  บาท***

อัตราค่าบริการวม       

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-แม่สอด-กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่าทีพักรีสอร์ท2 คืน ห้องพัดลม (พักห้องละ2 ท่าน)

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม            

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง         

- มัดจำ 5,000 บาท /ท่านส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น ให้กับลูกค้าเนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก โปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>