เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล 3วัน2คืน

ราคาทัวร์ : ราคา 9900 บาท

วันที่ : มกราคา - กุมภาพันธ์ 62
ดูดอกไม้ ชมกระหล่ำ ฉ่ำสายหมอก หยอกลมหนาว
เข้าค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า
ดอยสีชมพู "ภูลมโล"

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – Route 12 – ทุ่งกังหันลม – เขาค้อ – ผาซ่อนแก้ว

04:30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06:20 น.       เหินฟ้าสู่ จ.พิษณุโลก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8400            

07.20 น.       ถึงพิษณุโลก เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า (1) หลังอาหารออกเดินทาง

10.00น.        แวะชม/ชิมกาแฟ ร้าน Route 12 บนถนนสายนี้ เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว

11.00น.        นำท่านนั่งรถราง ชม โครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม จากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้นบนยอดเนินเขาที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,050 เมตร บนเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ นำชมจุดถ่ายรูปสวยๆขอโครงการ (ใช้เวลประมาณ 30 นาที )

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.       นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีต และเดินทางสู่เขาย่า ชมพระตำหนักเขาค้อ

16.30 น.       นำท่านชม พุทธสถานผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม”พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม

17.30 น.       นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว หรือเทียบเท่า หลังเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       ภูทับเบิก – ภูหินร่องกล้า – โรงเรียนการเมืองการทหาร – ภูลมโล

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านขึ้นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามยามแสงอาทิตย์สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

10.30 น.       เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำชม โรงเรียนการเมืองการทหารสถานที่ลับเฉพาะสำหรับฝึกอบรมนักศึกษา และผู้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ 6 ตุลา นำท่านเดินเที่ยวชม สำนักอำนาจรัฐ ลานอเนกประสงค์ สถานที่ครั้งหนึ่ง เป็นฐานที่มั่นของนักสู้ต่างอุดมการณ์ ย้อนภาพชีวิตในอดีตของสถานที่ต่างๆ ที่น่าศึกษาและติดตาม

12.00 น.       รับประทานอาหารกลาวัน(5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.       เปลี่ยนรถ 4WD นำท่านเดินทางสู่ดอยสีชมพู ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทยหรือดอกพระยาเสือโคร่ง ที่จะออกดอกสีชมพู ในช่วงเดือนมกราคม-กลางเดือนกุมภาของทุกปี หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม       น้ำตกแก่งโสภา – น้ำตกปอย – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี  – พระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.       ออกเดินทาง แวะชิมและถ่ายรูปมุมสวยๆกับร้าน กาแฟ Story Cup ร้านกาแฟวิวงามที่ไม่ได้ขายแค่ความสวยงามของสถานที่เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นความอร่อยถูกปากของกาแฟสด แต่ละมุมในร้าน แต่ละโต๊ะ ก็จะมีบรรยากาศ และการตกแต่งที่ไม่ซ้ำกัน เรียกว่า “เท่ห์ทุกมุม”

11.00น.        นำท่าน สู่เส้นทางสายน้ำตกแห่งลำน้ำเข็ก ชมความงดงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ของลำน้ำเข็ก น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกใหญ่ 3 ชั้น สูงกว่า 15 เมตร สวยงามที่สุดของลำน้ำเข็ก

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.       นำท่านกราบขอพร สิ่งศักสิทธิ์ วัดราชคีรีหิรัญยาราม ประวัติเดิมไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ถูกกาลเวลาปล่อยทิ้งร้างจนมาถึงปี พ.ศ. 2483 บนเขาสมอแคลงมีศาสนสถานที่สวยงาม 2 แห่ง แห่งหนึ่งคือโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เป็นสถานที่ที่มีเทพเจ้าตามความเชื่อแบบพุทธมหายาน มีจุดชมวิวสวยงามจนเรียกกันว่าเป็นดอยสุเทพแห่งที่ 2 ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดราชคีรีหิรัญยาราม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนเขาสมอแคลงจึงนิยมที่จะเข้าไปไหว้เทพเจ้าในโรงเจ อันได้แก่ เจ้าพ่อเห้งเจีย พระโพธิสัตว์กวนอิมและอีกหลายองค์ ซุ้มประตูวัดเขาสมอแคลงทำให้เห็นได้ชัดว่าเป็นวัดเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง เสาของซุ้มประตูทั้ง 2 ข้างมียักษ์ทวารบาลยืนประจำอยู่

16.00 น.       พาทุกท่านกราบขอพร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดสิ่งโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย อาทิพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา จากนั้นให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

17.30 น.       รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก

20.40 น.       เหินฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8415

21.50 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
วันที่ 20-22 / 27-29 ม.ค. 62วันที่ 10-12 /17-19.. 62 9,900 1,800

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท***

อัตราค่าบริการวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ– พิษณุโลก –กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ                      – ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ    – ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง      – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

ทางพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>