เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3วัน 2คืน

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้นที่ 8599 บาท

วันที่ : ตุลาคม - ธันวาคม 61
"Dream Destinations" กาลครั้งหนึ่งต้องไป
ดินแดนแห่งฝัน ไปสักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก

รายละเอียดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2561                                                    (3วัน2คืน)

วันแรก         กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – สะพานปาย– วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – พระธาตุแม่เย็น

04:30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06:05 น.       เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8302           

07.15 น.       ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า (1) ออกเดินทางสู่ อ.ปาย

11.00 น.       นำชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า

12.00 น.       ถึงอ.ปายนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2)

ณ ร้านอาหารไชบาน่าปายหลังอาหารให้ท่านชม COFFEE IN LOVE จุดชมวิวและถ่ายภาพยอดฮิตของเมืองปาย

14.00 น.       กราบหลวงพ่ออุ่นเมือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดที่ วัดน้ำฮู

15.00 น.       นำท่านชมความเป็นอยู่และชิมชาของชาวจีนฮ้อ ณ.หมู่บ้านสันติชล ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสมัยที่เจียงไคเช็ค

16.00 น.       กราบสักการะองค์พระธาตุแม่เย็น เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปาย

17.00 น.       นำท่านเข้าที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือ เทียบเท่า หลังจากนั้นให้ท่านได้เดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมน(อิสระอาหารเย็นกับหลากหลายของอร่อยบนถนนคนเดิน)ได้เวลากลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง              ปาย ห้วยน้ำดัง วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – สวนเอเดน – เชียงใหม่

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว จากนั้นออกเดินทาง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.       นำชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “ศรีบุญเรือง”  เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลป

ล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึง

เรียกกันว่า “วัดบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา

และยังเป็นสถานที่ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายในวัดยังมี อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา ที่สวยงาม

16.00 น.       ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว

17.00 น.       เยี่ยมชม สวนเอเดน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดจากไร่

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมเอเชียกรุ๊ป(พูนเพชร)

วันที่สาม          เชียงใหม่ ดอยสุเทพ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(6) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.        นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร

14.00น.         นำชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และและนำท่านหาซื้อของฝากร้านวนัสนันท์ หลังจากนั้น

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

22.10 น.       เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8327           

23.20 น.       ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

อัตราค่าบริการ

 

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิ่มท่านละ 2,000 บาท***

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
วันที่ 7-9 / 28-30 ต.ค. 61 8,599 1,800
วันที่ 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 61 9,599
วันที่ 16-18 / 23-25 ธ.ค. 61 9,999 2,000
วันที่   14-16 / 21-23 ต.ค.61              2-4 / 9-11 ธ.ค. 61 10,999

 

อัตราค่าบริการวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

** สายการบินที่ใช้ นกแอร์ **

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)

- มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

งื่อนไขการจอง      – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

 

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>