เที่ยวกาญจนบุรี เที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่านเลือกวันเดินทางได้
สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ พักรีสอร์ทสวยท่ามกลางบรรยายขุนเขา ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ ณ เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C5

สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ พักรีสอร์ทสวยท่ามกลางบรรยายขุนเขา ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ ณ เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่านเลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – วัดถ้ำเสือ  –  เลคเฮฟเว่น รีสอร์ทแอนด์ปาร์ค                                                    

06.00 น.                   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน พับบลิค ฮอลิเดย์  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP  มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)(แบบกล่อง)

09.00 น.                  เข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์ คณะเดินทางไปยังที่พัก “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”

เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค

เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค

บ่าย                         เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง ดังนี้

-ขับรถ ATV

-ขับ Jet Sky

-นั่งเรือ Mini Boat

-นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB )

-ขี่ม้า

-นวดแผนไทย

- ขี่จักรยาน

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : น้ำตกเอราวัณ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กรุงเทพฯ                                                                 

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.30 น.                  พร้อมออกเดินทางออกจากรีสอร์ท

10.00 น.                  พาทุกท่านชมความสวยงามของน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เดิม มีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขา ตาม่องล่ายใน เทือกเขาสลอบ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  แวะเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

15.30 น.                  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

18.00 น.                  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

*****************************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่าอาหาร 5 มื้อ  - ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง   - มัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนเหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว, ชุดสำหรับเล่นน้ำ

หมายเหตุ                โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>