เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นที่สมุทรสงคราม

ราคาทัวร์ : 1,300.-

วันที่ : เดินทาง ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สมุทรสงคราม เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชิมช้อป ของกินมากมายให้เลือกสรร

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C3

กราบนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สมุทรสงคราม ชม ออร์คิดฟาร์ม ฟาร์มกล้วยไม้ที่ปลูกกล้วยไม้ อาทิ สกุลหวาย สกุลแวนด้า สกุลซิมบิเดียม  เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชิมช้อป ของกินมากมายให้เลือกสรร

เดินทาง ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

โปรแกรม : กรุงเทพฯ – วัดเพชรสมุทรวรวิหาร – วัดบางกุ้ง – อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ – ตลาดน้ำอัมพวา                 

06.30 น.                  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานรอต้อนรับ สมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางสู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้า(1) (แบบกล่อง)

08.30 น.                  เดินทางถึง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม “หลวงพ่อบ้านแหลม” ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

09.30 น.                  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า “วัดแม่ย่าทิพย์” สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)

10.00 น.                  นำท่านเข้าชม ออร์คิดฟาร์มฟาร์มกล้วยไม้ที่ปลูกกล้วยไม้ อาทิ สกุลหวาย สกุลแวนด้า สกุลซิมบิเดียม  จากนั้นชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว  และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านน้องอุ้ม

13.00 น.                  ออกเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชม “โบสถ์ปรกโพธิ์” 1 ใน Unseen ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง

14.00 น.                  นำท่านเข้าชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์หรือ อุทยาน ร.2  บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ำ จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ำของชนชั้นกลาง

16.00 น.                  นำท่านชม วัดอัมพวันเจติยาราม  เดิมเรียกกันว่า “วัดอัมพวา” ติดกับอุทยาน ร.2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

17.00 น.                  ได้เวลาพาชิม นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวาให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมายตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

19.00 น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.30 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

*************************

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 1,300  บาท (กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไปเลือกวันเดินทางได้)

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง  - ค่าอาหาร 2 มื้อ  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง  - ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม – ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        – ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง   - ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย  แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>