เที่ยวหลากรส…เมืองสุพรรณฯ…ย่ำตลาดสามชุก

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
สักการะ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์วรวิหาร นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เที่ยวสามชุกตลาดร้อยปี ชมการแสดงความสามารถของควายที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C4

สักการะ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์วรวิหาร นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดพระนอน  มีลักษณะแปลก คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร เที่ยวสามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชมการแสดงความสามารถของควายที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

โปรแกรม : กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – วัดป่าเลไลย์วรวิหาร – ตลาดสามชุก – หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย            

06.30 น.                  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.00 น.                  ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมรับประทานอาหารเช้า(1)(แบบกล่อง)

08.30 น.                  เดินทางถึง วัดป่าเลไลย์วรวิหาร นำทุกท่านเข้าสักการะ หลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูง เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ระดับวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร

09.30 น.                  นำท่านกราบนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดพระนอน  ที่สลักจากหิน มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร ลักษณะคล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen In Thailand

วัดพระนอน

วัดพระนอน

10.30 น.                  นำทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณบุรี ณ หอคอยบรรหารแจ่มใส เป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 123 เมตร

**ในกรณีลูกค้าจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรจ่ายค่าเข้าชมเพิ่มท่านละ 300 บาท**

11.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

12.30 น.                  นำท่านเดินทางสู่ สามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เชิญทุกเดินชมชิมและเลือกซื้อสินค้ามากมายอาทิ ร้านเจ๊ปาน น้ำแข็งใส-ผลไม้ , กาแฟสดอุดมโชค , ร้านอรุณสวัสดิ์ สามชุก , ร้านทองแสงสุวรรณ , ร้านตวงทอง , ร้านหลุยส์จิวเวลรี่ , กรรณิกา ไอติมโบราณ , บ้านโค้ก , บะหมี่เจ๊กอ้าว ฯลฯ ที่ตลาดตามอัธยาศัย

ตลาดสามชุก

ตลาดสามชุก

14.30 น.                  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย นำท่านชม “หมู่บ้านชนบท” เป็นบ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูงจัดแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิติของชาวนาไทยในสมัยก่อนว่าอยู่กันอย่างไร ข้าวของ เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นอย่างไร  “ลานควาย” ชมการแสดงความสามารถของควาย “แปลงทำนา” สาธิตการทำนา “ลานข้าว” จัดแสดงถึงการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแปลสภาพเป็นข้าวเปลือกข้าวสาร โดยตามแบบวิถีภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดข้าว การตำข้าว การฝัดข้าว การสีข้าว

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

16.30 น.                  ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ณ ร้านสาลี่เอกชัย จากนั้นออกเดินทางกลับ

18.30 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

************************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตรานี้รวม  – รถตู้ปรับอากาศ  - ค่าเข้าชมสถานที  - ค่าอาหาร 2 มื้อ  - มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม   – ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  – ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง  – ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 10 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>