เที่ยวเมืองจันทบุรี

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
เที่ยววัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทน์ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ชิมผลไม้สดๆจากสวน

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-E6

เที่ยววัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทน์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ชิมผลไม้สดๆจากสวน ที่สวนสุภัทราแลนด์

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – วัดเขาสุกิม – น้ำตกพลิ้ว

06.00 น.                  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท พลับบลิคฮอลิเดย์จำกัด  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

06.30 น.                  คณะออกเดินทางโดย รถตู้วีไอพี รับประทานอาหารเช้า(1) อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม บนรถ …หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมเกมสันทนาการ บนรถ โดยทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี

10.00 น.                  คณะเดินทางถึง วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทน์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2)  ณ ร้านคุณแดง (ริมคลอง)

13.00 น.               หลังจากนั้นพาคณะไป อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

15.30 น.                  นำคณะเดินทางเข้าที่พัก ณ  โรงแรมนวลจันทร์ รีสอร์ท ….บริการเครื่องดื่มต้อนรับ…รับกุญแจเข้าสู่ห้องพัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร


20.30 น.                  สมควรแก่เวลาขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  *** ราตรีสวัสดิ์ ***

วันที่สอง : สวนสุภัทราแลนด์ – ร้านของฝากแม่วรรณา – กรุงเทพฯ 

07.00 น.                  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า…สัมผัสกับรุ่งอรุณวันใหม่ที่แจ่มใสอิสระกับการ วิ่งออกกำลังกายบริเวณรอบๆ รีสอร์ท…ก่อนรับประทานอาหารเช้า(4)….บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย…

09.00 น.                  เก็บกระเป๋าสัมภาระเพื่ออำลาที่พัก…นำคณะออกเดินทางไปสวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนทางหลวงหมายเลข 3143 โดยมีคุณสุวัฒน์ และคุณสุภัทรา ฟ้าประทานชัยเป็นเจ้าของ ได้เริ่มซื้อสวน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ด้วยใจรักในงานด้านเกษตร และเพื่อเป็นที่พักผ่อน

สวนสุภัทราแลนด์

สวนสุภัทราแลนด์

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(5)  ณ ร้านแม่วรรณาของฝาก

13.00 น.                  หลังรับประทานอาหารเสร็จให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากจากเมืองจันทน์ได้ตามอัธยาศัย…

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ…ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองจันทน์ ได้ตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กทม.

18.00 น.                 คณะเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

✾✾✾✾✾✾✾

 อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าอาหาร 5 มื้อ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ    - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง   - มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>