เที่ยวแปดริ้ว เมืองเก่าริมน้ำ

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
แปดริ้ว เมืองแห่งหลวงพ่อพุทธโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีผู้คนมักเดินทางมากราบไว้ขอพร เดินเที่ยว ชิม ช้อป ตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าริมน้ำอายุนับร้อยปี

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-E9

กราบขอพรองค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว ชมประติมากรรมทราย ที่สวยงาม เดินเที่ยว ชิม ช้อป ตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าริมน้ำอายุนับร้อยปี ขอพรจากองค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข ณ วัดสมานรัตนาราม

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – วัดโสธรฯ – มหกรรมปั้นทรายโลก – ตลาดบ้านใหม่ – วัดจีนประชาสโมสร – วัดสมานรัตนาราม  – กรุงเทพฯ

06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท พลับบลิคฮอลิเดย์ จำกัด  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

07.00 น.                  คณะออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP …รับประทานอาหารเช้า (1) อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม บนรถ

08.30 น.                  เดินทางถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา พาทุกท่านกราบนมัสการขอพรองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพนับถือ ชมความสวยงามของพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

10.00 น.                  พาทุกท่านชมความงดงามของะติมากรรมทรายที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประติมากรรมทรายในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากศิลปิน 70 กว่าท่าน

ประติมากรรมทราย

ประติมากรรมทราย

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.                  พาทุกท่านเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าอายุร้อยปี เลือกชิมเลือกซื้ออาหาร ขนม ท้องถิ่นตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านกราบขอพรพระสำเร็จ ณ วัดจีนประชาสโมสร ขอพรจากเทพเจ้าไฉ่เซ็งเอี๊ยะ

ตลาดบ้านใหม่

ตลาดบ้านใหม่

15.00 น.                  พาทุกท่านขอพรกับองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดความสูง 16 เมตร และความกว้าง 14 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะนั่งกึ่งนอนตะแคงบนฐาน พระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานจะมีพระพิฆเนศทั้ง 32 ปาง ณ วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม

16.00 น.                  พาทุกท่านเลือกชิมเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านจากเมืองแปดริ้ว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาะและประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 อัตราค่าบริการ   ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่าอาหาร 2 มื้อ                                                                               – ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  – ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทางทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>