เยือนดินแดนปราสาทหิน ถิ่นอีสานใต้

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เทวสถานในสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ชมการแสดงช้าง ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-NE7

ชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทสระกำแพงใหญ่  เทวสถานในสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ชมการแสดงช้าง ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดพระธาตุเรืองรอง นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)

กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง                                                                                                                                 

วันแรก : กรุงเทพฯ – ปราสาทหินพนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ – จ.สุรินทร์  

06.00 น.                  พร้อมกันที่จุดนัดพบ บริษัทพับบลิคฮอลิเดย์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่สมาชิกทุกท่าน

07.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง สู่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่พับบลิคฮอลิเดย์ให้การต้อนรับ  บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านลักษณาขาหมู 2 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

13.00 น.                  เดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ์ นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง เทวสถานในสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาทหินที่มีภาพแกะสลักถ่ายทอดความเชื่อ ได้สมบูรณ์ที่สุด ชมปราสาทหินที่โดดเด่นทั้งเรื่องชัยภูมิในการตั้ง ดูขรึมขลังน่าเกรงขาม สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูบนขอบปล่องภูเขาไฟด้านทิศใต้อันเป็นหนทางอันใกล้สวรรค์มากยิ่งกว่าพื้นราบและหันหน้า ไป ทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันเป็นสิริมงคลและพลังอันยิ่งใหญ่ร้อนแรง

ปราสาทพนมรุ้ง

ปราสาทพนมรุ้ง

16.00 น.                  ชมปราสาทหินเมืองต่ำ อีกหนึ่งความงามที่ท่านจะได้ชมลวดลายการแกะสลักหินระดับช่างหลวง ปราสาทหินแห่งนี้มีการวางผังที่แฝงความหมายตามคติ การสร้างศาสนสถานขอมที่เกี่ยวกับความเชื่อ ในเรื่องแกนกลางของจักรวาล อันสัมพันธ์กับความเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้แสดงว่าชุมชนบนที่ราบ เชิงเขาพนมรุ้งคงเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญแห่งหนึ่ง

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำ

17.00 น.                  ออกเดินทางไป จ.สุรินทร์

19.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านสวนป่ารีสอร์ท

20.00 น.                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง – ปราสาทศรีขรภูมิ – ปราสาทสระกำแพงใหญ่ – จ.ศรีสะเกษ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                  เดินทางสู่ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (ประมาณ 60 กม.) เป็นหมู่บ้านช้างสุรินทร์ถือว่าเป็นวิถีชีวิตช้างกับคนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ทั้งในด้านภาษาพูดและความเป็นอยู่รวมกันระหว่างคนกับช้าง

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

10.00 น.                  ชมการแสดงช้างที่ ศูนย์คชศึกษา ซึ่งเราจะได้ชมความสามารถและความน่ารักของช้างแสนรู้ ภายในศูนย์มีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับช้างและวิถี ชีวิตของหมู่บ้านช้าง มีการจัดแสดงโครงกระดูกช้างของจริงและอุปกรณ์การคล้องช้างต่าง ๆ เรียกว่าเข้ามาในศูนย์นี้แล้วได้รู้เรื่องช้างอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ภายในศูนย์คชศึกษายังมีสินค้าที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากช้าง มีสินค้าให้เลือกมากมายเหมาะเป็นของฝากให้คนทางบ้านครับ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านบ้านสวน

13.00 น.                  ออกเดินทางไป อ.ศรีขรภูมิ เข้าชม ปราสาทศิขรภูมิ ปราสาทขอมโบราญสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ราวพุทธศตวรรษที่7หรือต้นสมัยนครวัด และ รูปนางอัปสราที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ

ปราสาทศรีขรภูมิ

ปราสาทศรีขรภูมิ

15.30 น.                  เดินทางสู่ อ.อุทุมพรพิสัย เข้าชม ปราสาทสระก่าแพงใหญ่ หรือ กัมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร สร้างขึ้นในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธแบบมหายาน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป จากการขุดแต่งบูรณปราสาทของกรมศิลปากร ได้ค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร เป็นศิลปะขอมแบบ บาปวนตอนปลาย สำคัญมากนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทย

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

17.30 น.                  ออกเดินทาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านสุธีโภชนา

18.00 น.                  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมศรีลำดวน / หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : พระธาตุเรืองรอง – วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว – กรุงเทพฯ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดพระธาตุเรืองรอง พร้อมชมพระธาตุที่สร้างขึ้นโดนการผสมผสาน ศิลปะอีสานใต้ คือ ลาว เขมร ส่วย และเยอ ที่มีความ สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว

พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง

09.30 น.                  นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด) สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วย ขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบ ที่ชาว บ้านช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลงตา โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมี สิม (โบสถ์) อยู่กลางน้ำมีความวิจิตรงดงามมาก

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ร้านสวนเมืองพร หลังอาหารออกเดินทางต่อ

21.00 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ2ท่าน)  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าอาหาร (7 มื้อ)ตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆอาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่ง   เอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทางทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>