เสพงานศิลป์ แนบชิดธรรมชาติที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
เลี้ยงแกะที่ The Scenery Resort สัมผัสบรรยากาศของทุ่งเลี้ยงแกะในบรรยากาศนิวซีแลนด์เมืองไทย เยี่ยมชมบ้านหอมเทียน

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C6

ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ   The Scenery Resort   ให้อาหารแกะ สัมผัสบรรยากาศของทุ่งเลี้ยงแกะในบรรยากาศนิวซีแลนด์เมืองไทย ชมความสวยงามของแปลงสวนกุหลาบที่ไร่อุษาวดี ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านกุหลาบนานมาแล้วราวเกือบ10 ปี เยี่ยมชม บ้านหอมเทียน อีกสัญลักษ์หนึ่งของความโรแมนติก ในสวนผึ้ง สักการะองค์พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม องค์ที่สูงที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดหนองหอย

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง                

วันแรก : จุดนัดรับ – อุทยานธรรมชาติวิทยา –  ธารน้ำร้อนบ่อคลึง –  ฟาร์มเลี้ยงแกะ The Scenery Resort          

06.00 น.                  พร้อมกัน ณ. จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก 07.00 น.                  ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้า(1) บนรถ (แบบกล่อง)และเครื่องดื่ม 10.00 น.                  อุทยานธรรมชาติวิทยา  สร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า  เป็น แหล่งความรู้สำหรับเยาวชน และ ประชาชนทั่วไปภายในอุทยานฯ มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ  ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยาสังคมศาสตร์ กายภาพ และ ทางชีวภาพโดย จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์ และ มีห้องสมุดที่สามารถค้นหาข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้ และยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือ โปสการ์ดเกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยา  และ  หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วย ( หลังจากนั้น )นำคณะสัมผัส และ ชมธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ ความร้อนเฉลี่ยประมาณ 50-57 องศาเซลเซียส น้ำร้อนบ่อคลึงนี้เป็น น้ำแร่ที่สะอาดปราศจากแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งใช้อาบและดื่ม จากการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมี ชีวะ และฟิสิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ และผู้ค้นพบ คือ นายประยูร โมนยะกุลเป็นเพียงตาน้ำร้อนเล็ก ๆ และนายประยูร ได้ทำทางน้ำให้ไหลมาเป็นธารน้ำร้อนสวยงาม เชิญท่านอาบน้ำแร่ซึ่งเสมือนกับการได้อบไอน้ำในตัว ช่วย  ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายให้ดีขึ้นเสริมสร้างความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ( แช่เท้าอย่างเดียว หรือ ไปชมต้นกำเนิดน้ำแร่ ) กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน(2)  ณ ร้านอาหาร บ่าย                         นำท่านเข้าชมฟาร์มเลี้ยงแกะ  The Scenery Resort  ให้ท่านให้อาหารแกะ สัมผัสบรรยากาศของทุ่งเลี้ยงแกะในบรรยากาศนิวซีแลนด์เมืองไทยพร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับฝูงแกะ จากนั้นสู่โรงแรมที่พัก นางพญารีสอร์ท  หรือเทียบเท่า

The Scenery Resort Farm

The Scenery Resort Farm

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร

วันที่สอง : สวนกุหลาบไร่อุษาวดี บ้านหอมเทียน – วัดหนองหอย  – ของฝากราชบุรี    

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(4)  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท 09.00 น.                  ชมความสวยงามของแปลงสวนกุหลาบที่ไร่อุษาวดี ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านกุหลาบนานมาแล้วราวเกือบ10 ปี สายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น แดงดัลลัส, ม่วงไวโอเล็ท, นาโอบิสีชมพู เป็นต้น  และ ชมความสวยงามของ ปลาคาร์พ กว่า 1,000 ตัว ที่แหวกว่ายสร้างความประทับใจแก่ทุกท่าน, ไร่อุษาวดีแห่งนี้ เคย ทำละคร ช่อง 3 เรื่องสุดดวงใจ 10.00 น.                  เยี่ยมชม บ้านหอมเทียน อีกสัญลักษ์หนึ่งของความโรแมนติก ในสวนผึ้ง นอกจากจะเปิดขาย เทียนแฟนซีหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวเป็นที่ระลึกยัง และเสื้อเพ้นท์สดที่ระลึก ร้านกาแฟสด

บ้านหอมเทียน

บ้านหอมเทียน

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะฯ แวะ  วัดหนองหอยสักการะองค์พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม องค์ที่สูงที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ บนยอดเขา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่ สวยงาม นำคณะ แวะ ซื้อตุ๊กตาจากแหล่งผลิตราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปมาก

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

เย็น                          รับประทานอาหารเย็ น(6) ณ สวนอาหารเรือนแพ หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 20.00 น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*********************

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าอาหาร 6 มื้อ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  – มัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนเหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน – กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า – กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 10 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย            แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>