แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ ปางช้างแม่สา

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : ติดต่อสอบถาม
ปางอุ๋ง ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยนานาชนิด สมผัสความโรแมนติค เมืองปายยามค่ำคืน

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-N7

สักการะพระธาตุดอยกองมู สิ่งสำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน แวะถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอกหินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุด 1 ใน UNSEEN ของประเทศไทย ปางอุ๋ง ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยนานาชนิด สมผัสความโรแมนติค เมืองปายยามค่ำคืน ชมโชว์ช้างระดับโลก ณ ปางช้างแม่สา พักบ้านสไตล์ธรรมชาติบนปางอุ๋ง 

กำหนดการเดินทาง ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – ออบหลวง

19.00 น.               ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ

วันที่สอง : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล ทุ่งบัวตอง   กะเหรี่ยงคอยาว พระธาตุดอยกองมู       

05.00 น.               ถึง ออบหลวง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (1) จากนั้นนำท่านชมประติกรรมธรรมชาติธารลึกช่องผาแคบ ที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้ง แวะ สวนสนบ่อแก้ว ชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบที่ปลูกเรียงรายสองข้างทาง แวะ ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอกหินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุด 1 ใน UNSEEN ของประเทศไทย  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ อ.ขุนยวม

ช่วงเดือนพฤศจิกายน นำท่านเข้าชม ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ ที่บานเหลืองสะพรั่งเต็มพื้นที่บนดอยแม่อูคอ

ทุ่งบัวตอง

ทุ่งบัวตอง

ช่วงเดือนอื่น                        นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่าสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขา(แทนทุ่งบัวตอง) จากนั้นออกเดินทางไปยังดอยกองมู ให้ท่านได้สักการะพระธาตุดอยกองมูพร้อมชมทิวทัศน์รอบๆตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น(3) เสร็จแล้วเดินทางสู่ปางอุ๋ง เข้าพักที่ บ้านลุงปาละ / บ้านลุงสร้อยเงิน / บ้านนายต่อ ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลสาบ Switzerland เมืองไทย พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม               ปางอุ๋ง บ้านดิน ภูโคลน – COFFEE IN LOVE วัดน้ำฮู

05.00 น.               นำท่านเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง/บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยนานาชนิด หลังอาหารเช้า (4) นำท่านไปยัง บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนที่มีอยู่เพียงสามแห่งในโลกให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง

12.00 น.               บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ อำเภอปางมะผ้า

13.00 น.               เดินทางสู่ อ.ปาย แวะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ยอดนิยม COFFEE IN LOVE จากนั้นพาทุกท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู

17.00 น.               นำท่านเข้าที่พัก ปายธารา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารให้ท่านได้เดิน สัมผัสกับเมืองปาย ยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก

วันที่สี่                    ห้วยน้ำดัง – โป่งเดือด – ฟาร์มกล้วยไม้ออคิด – ปางช้างแม่สา

07.00 น.               หลังรับประทานอาหารเช้า(7) นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว

10.00 น.               นำท่านแวะสัมผัสน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ที่โป่งเดือดป่าแป๋

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (8) เสร็จแล้วนำชม ฟาร์มกล้วยไม้ออคิด

13.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา ชมโชว์ช้างแสนรู้ ที่แสนน่ารัก ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นโชว์ระดับโลก

ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา

15.00 น.               แวะซื้อของฝากเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (9)   หลังจากนั้น…เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า                  กรุงเทพฯ

04.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***********************

สิ่งที่ต้องเตรียม    เสื้อกันหนาว  หมวก  ยาประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย ไฟฉาย

หมายเหตุ             โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ     

ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  – ค่ารถปรับอากาศ VIP และค่ารถท้องถิ่น  - ค่าที่พัก 2 คืน  - ค่าอาหาร 9 มื้อ

- ค่ามัคคุเทศก์  - ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม         – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>