แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

Print |

ราคาทัวร์ : 9,999.-

วันที่ : วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 (เข้าพรรษา)
ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี


Download :

รายละเอียดการเดินทาง วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 (เข้าพรรษา)

วันแรก  กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน  (B/L/D)

04.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06.10 น.      เหินฟ้าสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบินกนแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9312

07.15 น.       ถึงอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) ณ.ร้านอาหาร

10.00 น.      นำท่านสู่เข้าสู่ อุทยานผาแต้ม ชมผาสูงที่สวยงามตามธรมมชาติที่บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3.000ปีชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนานนับล้านปี

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ แพอารยา

14.00 น.      นำท่านถึง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย “หลวงปู่คำคนิง จุลมณี”ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี

18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่าน ร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา หลังจากนั้น เข้าพัก โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  อุบลราชธานี- ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบลราชธานี (เต็มวัน)  (B/-/-)

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (4) ณห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม (จากโรงแรมที่พักสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานได้)
08.00 น.    ชมขบวนเทียนโดยจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอุปราช ผ่านหน้าศาลากลางไปถนนชยางกูร จนถึงทุ่งศรีเมืองเป็นระยะทางประมาณ2-3 กม.รูปแบบของการจัดขบวนประกอบด้วยขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำการบรรเลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ให้  ท่านอิสระเต็มอิ่มกับการเดินชมงานรื่นเริง และถ่ายภาพความประทับใจกับขบวนเทียนต่างๆที่เรียงรายประดับไฟ ณ.ทุ่งศรีเมือง

วันที่สาม  อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – หาดคูเดี่อ – กรุงเทพฯ  (B/L/-)

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (5) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.    นำชม วัดหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน

12.00 น.     นำท่านสู่ หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ชิวชิว รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ. ร้านอาหารกับบรรยากาศบนแพอาหารบนแม่น้ำมูล ได้เวลาออกเดินทาง หาซื้อของฝากจากเมืองอุบลหลังจากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบิน

17.00 น.     เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325

18.00 น.    กลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯด้วยความสุข และความประทับใจ

หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่/เด็ก  9,999 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบล-กรุงเทพฯ

– ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

– ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดรายการ

– ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการ

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ที่นั่งบนอัศจรรย์ ในสนามทุ่งศรีเมือง

เงื่อนไขการจอง

– มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

– กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทางพับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

– กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>