แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กับเทศกาลงานยิ่งใหญ่ประจำปี แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พบกับขบวนแห่เทียนพรรษามากมาย ที่ต่างตกแต่ง แกะสลักเทียน อย่างสวยสดงดงาม

รายละเอียดไฮไลท์ : PND-NE7 แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี 

การเดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                     กรุงเทพฯ – แก่งสะพือ

17.00น.                 พร้อมกัน ณ. จุดนัดพบเจ้าหน้าที่พับบลิค ฮอลิเดย์รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

18.00น.                 ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  พร้อมบริการอาหารเย็น (กล่อง)(1) น้ำดื่ม กับทีมงานมัคคุเทศก์ ที่รู้ใจท่าน

วันที่สอง                 แก่งสะพือ – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – อุบลฯ

06.00น.                 ถึงจังหวัดอุบลราชธานีให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวยามเช้า(DAY USE) ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ และรับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารออกเดินทาง

09.00 น.               หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางพาทุกท่านสู่เข้าสู่ อุทยานผาแต้ม ชมผาสูงที่สวยงามตามธรมมชาติที่บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3.000ปี ชมเสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนานนับล้านปี

ผาแต้ม

ผาแต้ม

12.00น.                 รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ แพอารยา

14.00น.                 นำท่านถึง วัดถ้ำคูหาสวรรค์  วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย “หลวงปู่คำคนิง จุลมณี”ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบล

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา หลังจากนั้น เข้าพัก โรงแรมอุบลโฮเทล (9ชั้น) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม                 อุบลฯ  - ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบล – วัดหนองป่าพง

07.00น.                 รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำชม

08.00น.                 ชมขบวนเทียนโดยจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอุปราช ผ่านหน้าศาลากลางไปถนนชยางกูร จนถึงทุ่งศรีเมืองเป็นระยะทางประมาณ2-3 กม.รูปแบบของการจัดขบวนประกอบด้วยขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำการบรรเลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

12.00น.                 รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง

14.00น.                 นำท่านทำบุญไหว้พระ ณ วัดหนองป่าพง ซึ้งเป็นวัดที่ หลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ธุดงมาเจอและสร้งเป็นวัดป่าขึ้นหลวงปู่ชา สุภทฺโทขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งบังเกิดผลทำให้ผลงานที่เป็นประโยชน์อเนกอนันต์แก่พระศาสนาทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนาและสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่าพงมากมายซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ศิษยานุศิษย์ของท่านก็ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบัน

วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง

16.00น.                 นำท่านกลับเข้าพักโรงแรม อิสระอาหารเย็น ให้ท่านอิสระเดินชมงานรื่นเริง และถ่ายภาพความประทับใจกับขบวนเทียนต่างๆที่เรียงรายประดับไฟ ณ.ทุ่งศรีเมือง

วันที่สี่                      อุบลฯ – หลวงพ่อโต– กรุงเทพฯ

07.00น.              รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00น                  รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร อ.นางรองหลังอาหารออกเดินทาง

14.00น.                 นำท่านกราบหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่มีความสวยงามที่วัดโนนกุ่ม หรือที่รู้จักกันในนามวัดสรพงษ์ หลังจากนั้นเดินทางกลับ

วัดโนนกุ่ม

วัดโนนกุ่ม

18.00น.                 กลับถึงกรุงเทพฯด้วยความสุข และความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ          ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม         - ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)       – ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามรายการ                                        - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดรายการ                                 – ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง                  

- มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>