ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มใจ นครนายก

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ชมความอลังการของเทวรูปพระพิฆเนศขนาดมหึมา ที่อุทยานพระพิฆเนศวรกราบขอพรหลวงพ่อปากแดง ช้อปปิ้งสินค้ามือสอง ณ ตลาดโรงเกลือ

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD:E7

ชมความอลังการของเทวรูปพระพิฆเนศขนาดมหึมา ที่อุทยานพระพิฆเนศวร กราบขอพรหลวงพ่อปากแดง ณ วัดพราหมณี ช้อปปิ้งสินค้ามือสองมากมาย ณ ตลาดโรงเกลือ 100%

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก         กทม. – อุทยานพระพิฆเนศวร – พุทธสถานจีเต็กลิ้ม – หลวงพ่อปากแดงแดง

07.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท พลับบลิคฮอลิเดย์ จำกัด  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

07.30 น.                  คณะออกเดินทางโดย รถตู้วีไอพีรับประทานอาหารเช้า (1) อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม บนรถ

09.30 น.                  คณะเดินทางถึง  อุทยานพระพิฆเนศวร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเณศวร ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 9 เมตร สถานที่แห่งนี้จัดสร้างโดย พระราชพิพัฒน์โกศล หรือ หลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ภายใน อุทยานพระพิฆเณศ ผู้ศรัทธาจะพบกับความอลังการของเทวรูปพระพิฆเนศขนาดมหึมา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพิฆเนศปางต่างๆ ถึง 108 ปาง และ หอมหาเทพ ซึ่งประดิษฐานมหาเทพสูงสุดทั้ง 3 พระองค์คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ….สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2)  ณ ร้านไก่ย่างสองสาว (โต๊ะละ 8 ท่าน)

13.00 น.                  หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำคณะเดินทางไป พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้มศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีนเป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ อุทยาน ไผ่ม่วง พุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน และตามความคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลัก ฮวง จุ้ย นำคณะออกเดินทางไป  วัดพราหมณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ให้ท่านอิสระกับการทำบุญไหว้พระได้ตามอัธยาศัย….หลังจากไหว้พระทำบุญแล้ว นำคณะเดินทางไป ช้อปปิ้ง สินค้า มือสองจากต่างประเทศที่มีให้เลือกมากมาย ณ  ตลาดโรงเกลือ 100% (วัดหลวงพ่อปากแดง)…อิสระกับการจับจ่าย ซื้อของได้ตามอัธยาศัย

หลวงพ่อปากแดง

หลวงพ่อปากแดง

17.30 น.                  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

18.30 น.                  สมควรแก่เวลา…นำคณะเดินทางกลับ กทม.

20.30 น.                  (โดยประมาณ) เดินทางถึงกทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 @@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ         ติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม  – ค่ารถตู้ปรับอากาศ  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  - ค่าอาหาร 3 มื้อ

- ค่ามัคคุเทศก์  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง  – มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>