ไหว้พระ 9 วัด มงคลแห่งชีวิต

ราคาทัวร์ : ติดต่อสอบถาม

วันที่ : กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้
ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี วัดพนัญเชิงวรวิหาร ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง ย้อนรอยการเสด็จประภาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง

รายละเอียดไฮไลท์ : PBD-C8

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดป่าโมกวรวิหาร  วัดไชโยวรวิหาร วัดพิกุลทอง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดธรรมามูลวรวิหาร  ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำ สะแกกรัง แห่งนี้ ย้อนรอยการเสด็จประภาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง

เดินทาง กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท

06.00 น.                  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ หน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกสัมภาระ กับสมาชิก

07.00 น.                  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารเช้า(1) (กล่อง) และเครื่องดื่ม บนรถ

08.00 น.                  นำทุกท่านกราบนมัสการ องค์หลวงพ่อโตหรือซำปอกง ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเชื้อสายจีนนับถือกันมาก และถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง

09.00 น.                  นำท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ภายในวัดนี้มีเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวรว่า เจดีย์ชัยมงคล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ทีทรงทำยุทธหัตธีชนะพระมหาอุปราช

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

10.30 น.                  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าโมกวรวิหาร  กราบนมัสการองค์พระพุทธไสยาสน์  ตำนานพระนอนพูดได้ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ทราบแต่เพียงว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพากองทัพมากราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ก่อนยกทัพไปสู้รบกับพม่า

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารสายพิณ

13.00 น.                  ออกเดินทางสู่ วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏมีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  แห่งวัดระฆังโฆสิตารามธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯมานมัสการและโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมา จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร และพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์”

14.30 น.                  นำท่านเดินทางสู่  วัดพิกุลทอง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่

15.30 น.                  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหารเรือนแพ

19.00 น.                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ หรือ เทียบเท่า จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : อุทัยธานี – ชัยนาท – สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.                  ออกเดินทางสู่ วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียงได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย เช่น พระอุโบสถใหม่ ภายในประดับและตกแต่งอย่างวิจิตร บานหน้าต่างและประตูด้านในเขียนภาพเทวดาโดยจิตรกรฝีมือดี บริเวณโดยรอบสร้างกำแพงแก้วและมีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมกำแพงด้านหน้า มณฑป และ พระวิหารแก้ว ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง และศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่เน่าเปื่อย

วัดท่าซุง

วัดท่าซุง

10.00 น.                  ออกเดินทางนำทุกท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 ด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวอุทัยธานี จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้ในมุมกว้าง

11.30 น.                  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำ สะแกกรัง แห่งนี้ ย้อนรอยการเสด็จประภาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(5) บนเรือ

13.00 น.                  ออกเดินทางสู่จังหวัดชัยนาท พาทุกท่านมายัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า หรือที่รู้จักกันในนาม วัดหลวงปู่ศุข วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงปู่ศุขเป็นเกจิอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง ความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 แต่ความเคารพศรัทธานั้นไม่เคยเสื่อมคลาย หลวงปู่ศุขยังได้สร้างพระเครื่องที่เรียกว่า “หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า”ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชา

14.30 น.                  นำทุกท่าน มายังวัดที่ 9 วัดวัดธรรมามูลวรวิหาร  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารของวัดมีหลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับบนฐานรูปดอกบัว เป็นศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้น ผสมกับสมัยอยุธยา มีรูปพระธรรมจักรปรากฎอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความคิดของช่างสมัยนั้นที่ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้มีเครื่องหมายแห่งมหาปุริสลักษณะ (เป็นลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ตามคติอินเดีย เช่น ในฝ่าเท้ามีจักรลักษณะ มีลายตาข่ายในฝ่ามือฝ่าเท้า ข้อเท้าเหมือนสังข์ที่ตั้งขึ้น คางเหมือนคางราชสีห์ เป็นต้น)

15.30 น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

18.00 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและอิ่มบุญสุขใจทุกท่าน

*************************

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ  ติดต่อสอบถาม

*** กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม  – รถตู้ปรับอากาศ VIP  - ค่าอาหาร 5 มื้อ  - ค่าที่พัก 1 คืน

- มัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดการเดินทาง  - ของว่าง น้ำดื่ม  - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    – ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ทัวร์รถตู้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>